Català
Tot el treball d’aquesta web: Escrits, imatges, vídeos i dissenys són propietat de Xavier Boluda, no es poden utilitzar ni reproduïr a no ser que hi hagi permís.
Contactant a través del formulari de contacte es pot demanar permís d’ús, o reproducció d’aquests.
Tot el material que no és propietat de Xavier Boluda, està reproduït amb el permís del seu propietari i nombrant-lo o seguint la seva llicència de copyright.
Llicència de Creative Commons

Castellano

Todo el trabajo en esta web: Escritos, imágenes, videos y diseños son propiedad de Xavier Boluda no se puede utilizar ni reproducir a no ser que haya el permiso.
Contactando a través del formulario de contacto se puede pedir permiso de uso, o reproducción de los mismos.
Todo el material que no es propiedad de Xavier Boluda, está reproducido con el permiso de su propietario y nombrando el mismo o siguiendo su licencia de copyright.
Licencia Creative Commons

English

All work on this site: Writings, pictures, videos and designs are property of Xavier Boluda. You can not use or reproduce unless you have permission.
Contacting through the contact form you can ask for permission to use or reproduce them.
All material that is not owned by Xavier Boluda, is reproduced with the permission of its owner and naming or following its copyright license.
Creative Commons License

error: This content is protected!